zaloguj automatycznie


REGULAMIN / WARUNKI GWARANCJI
Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Axnet.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Axnet.pl, prowadzony przez Axnet z siedzibą pod adresem ul.Chopina 56, 59-920 Bogatynia, reprezentowana przez Pawła Jankowskiego, zarejestrowana w CEiDG pod nr 2376/95 prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, NIP:615-104-35-94, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym firma@axnet.pl.

1. Axnet prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie axnet.pl.

2. Klienci mają możliwość korzystania z Axnet.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Axnet.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Axnet.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Axnet dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Axnet jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Axnet.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: nazwa firmy, nip, imię, nazwisko, adresu pocztowego, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Axnet, której przedmiotem są usługi świadczone przez Axnet, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Axnet.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Axnet.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Axnet.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. W Axnet.pl dostepne są ceny zarówno netto jak i brutto - klient może samodzielnie przeąłczać jakie ceny chce przeglądać - po zakupie i dodaniu towaru do koszyka pokazują się wyłacznie ceny brutto (zawierające podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem firmy. Klient ponosi koszty dostawy określone w liście rozwijanej koszt wysyłki dostępnej po dodaniu produktów do koszyka i przejściu do kasy. Koszt wysyłki uzależniony jest od kraju adresata, sposobu dostarczenie przesyłki i sposobu płatności (inna cena przesyłek pobraniowych i bez pobrania). Widoczny w kasie koszt wysyłki aktualizuje się każdorazowo po dokonaniu zmian przez klienta dotyczacych sposobu wysyłki, kraju dostawy i płatniści. Możliwa jest wysyłka towaru do każdego kraju Unii Europejskiej. Pozostałe kraje po uzgodnieniu z Axnet. Axnet nie dolicza żadnych kosztów dodatkowych, manipulacyjnych ani innych ukrytych kosztów związanych z realaicją zamówienia. Klient płaci jedynie koszt towaru i koszt wysyłki

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Axnet dotycząca zakupu danego produktu w Axnet.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Axnet.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Axnet.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Axnet.pl, Axnet może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Axnet.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w siedzibie Axnet. W wybranych przypadkach Axnet zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient opłaca zamówienie na numer rachunku bankowego widoczny w dziale KONTAKT na axnet.pl, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Axnet, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
  • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Raty PayU - usługa Raty PayU jest oferowana przez Finanse Ratalne sp. z o.o. i dostępna u pośredników kredytowych Alior Raty sp. z o.o. oraz PayU S.A., wykonujących czynności faktyczne związane z zawarciem umowy pożyczki.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Axnet.pl, Axnet zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Axnet, o możliwości odebrania zamówionego produktu Axnet informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Axnet.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w gwarancji nie określono adresu gwaranta, produkt należy odesłać na adres Axnet podany na dokuemencie dokumentującym sprzedaż (faktura VAT lub paragon) bądź dostarczyć osobiście na ten sam adres.
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Axnet. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Axnet odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Axnet nie odpowiada za ewentualne straty materialne spowodowane użytkowaniem zakupionych w Axnet.pl urządzeń.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej na adres Axnet podany w górnej części Regulaminu, na koszt Axnet, po wcześniejszym uzgodnieniu droga emailową, telefoniczną lub listowną zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora zostaną podane podczas kontaktu z Axnet. Axnet nie wymaga składania reklamacji na specjalnych drukach czy formularzach. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy i numer faktury vat (w przypadku otrzymania paragonu numer nie jest wymagany) stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.Warunkiem ważnosci gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna i kserokopia faktury zakupu lub oryginał paragonu.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Axnet niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Axnet albo Axnet nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Axnet rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Axnet nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Axnet. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Axnet.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres Axnet w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Axnet dokonanych przez Klienta zakupów które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do Axnet, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Axnet.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Axnet.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Axnet zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Axnet.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Axnet.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Axnet oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Axnet.pl.

22. Przedmiotem sprzedaży sa tylko i wyłącznie urządzenia, kable, interfejsy. Przedmiotem sprzedaży nie jest oprogramowanie dlatego też gwarancja jest udzielana tylko i wyłącznie na poprawne działanie kluczy, urządzeń, interfejsów kabli (tylko w przypadku gdy w ich skład wchodzi ukłd elektroniczny). Axnet nie jest producentem ani właścicielem oprogramowania. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informacje, skąd pobrać oprogramowanie i pliki działające z zakupionym sprzętem. Axnet nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem użycie plików lub programów dostępnych bezpłatnie w sieci Internet. Axnet nie gwarantuje sprawnego działania serwerów z plikami jak i stabilności działania oraz ich aktualizacji.

23. Axnet może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Axnet.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Axnet który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Axnet.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

24. Klient przy pierwszym logowaniu w Axnet.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Axnet.

25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Axnet w ramach Axnet.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności


1. Axnet oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Axnet oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Axnet oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Axnet oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Axnet.pl.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Axnet.pl jest:
a. Axnet- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Axnet;
b. Sklep oraz Axnet - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Axnet udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Axnet.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Axnet. oraz Sklepu w zakresie Axnet.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Axnet.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Axnet.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Axnet.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Axnet informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Axnet oraz Sklep i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Axnet lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Axnet.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Axnet lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Axnet.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Axnet.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Axnet.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

12. Axnet oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Axnet lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Axnet lub Sklep danych osobowych innemu niż Axnet lub Sklep administratorowi danych.

13. Axnet oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Axnet oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Axnet lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Axnet lub Sklepu. lub też gdy Axnet lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Axnet.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Axnet stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Axnet.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Axnet.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:

Axnet
ul.Chopina 56
59-920 Bogatynia

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8. w której przedmiotem świadczenia jest urządzenie zarejestrowane na konkretnego uzytkownika;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten można wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Axnet
ul.Chopina 56
59-920 Bogatynia

Ja ............................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
numer dokumentu sprzedazy............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................


KOSZYKkoszykkoszyk jest pusty


SUBSKRYPCJAimię: 
email:

INFORMACJEJak kupować ?
Regulamin / gwarancja
Warunki przesyłki
Rabaty / Hurt
Serwis GSM

Ochrona Danych
akceptujemy platnosci.pl - bezpieczne tranzakcje on-line
LIVE CHATRozmowa z konsultatntem
na żywo - kliknij poniżej
Rozmowa on-line
BAZA PLIKÓWNieoceniona pomoc w każdym serwisie GSM
flash files support
SL3 BRUTEFORCENajszybsze odblokowanie
najnowszych Nokii

mxkey
DOSKONAŁY DO SEOdblokuj SONY i SE
łatwiej niż kiedykolwiek!
4 SE
SUPER SPRZĘTMagma Box + kpl. kabli
Najlepszy do Blackberry i HTC
MagmaBox
ZAKUPY NA RATYBez wychodzenia z domu
Sprawdź jak latwo jest teraz kupić na raty
DOŁADUJ KOMÓRĘSzybkie zasilenie konta
bez wychodzenia z domu!
BEZPIECZNE ZAKUPYSprawdź nas 1 kliknięciem
RANKINGI
Prosimy o zagłosowanie w jednym z rankingów

Tagi:
cyclone key, mxbox, mxkey, z3x box, 4se, HXC Dongle, martech, setool, goclever, 5066, navio 500, 5060, kulan kendi, RCD pro, ufs micro box, tornado, simlock, 5066, unifbus, fbus, omnius, microsim, unlock by imei, iphone, sl3, cyclone reloaded, hwk, xtl 6, jovy, combo, fenix, ir-key, smti, smart-clip, vygis, ns-pro, 30 logów do setool, mt-box

Akcesoria gsm do telefonów komórkowych - Simlock, Nokia, Ericsson, Alcatel, Sony, Motorola, Siemens, LG. W ofercie też kable do telefonów, box gsm, flashery, soft, flashe, opisy, instrukcje, unlock clip, interfejsy, baterie, oprogramowanie gsm, klipy, wtyczki, przystawki, narzędzia serwisowe, akcesoria Bluetooth i Irda, wyświetlacze LCD, diody œwiecšce, karty pamięci, pendrive, zestawy HF, pokrowce, kabury do telefonu komórkowego.